ברכות

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, על
על היין: הגפן ועל פרי הגפן,
על פירות משבעת המינים: העץ ועל פרי העץ,
על א’ מחמשת מיני דגן: המחיה ועל הכלכלה,

ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו, לאכול מפריה ולשבוע מטובה. רחם נא, יי אלהינו, על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מזבחך, ועל היכלך. ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו, והעלנו לתוכה, ושמחנו בבנינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדשה ובטהרה.
בשבת ורצה והחליצנו ביום השבת הזה.
בראש חדש וזכרנו לטובה, ביום ראש החדש הזה.
בפסח ושמחנו ביום חג המצות הזה.
בשבועות ושמחנו ביום חג השבעות הזה.
בסוכות ושמחנו ביום חג הסכות הזה.
בשמע”צ ושמח”ת ושמחנו ביום שמיני עצרת החג הזה.
בראש השנה וזכרנו לטובה ביום הזכרון הזה.
כי אתה יי טוב ומטיב לכל, ונודה לך על הארץ
על היין: *ועל פרי הגפן. ברוך אתה יי, על הארץ *ועל פרי הגפן.
(*אם היין מארץ ישראל אומר: ועל פרי גפנה.)
על פירות משבעת המינים: **ועל הפרות. ברוך אתה יי, על הארץ **ועל הפרות.
(**אם הפרי גדל בארץ ישראל אומר: ועל פירותיה)
על א’ מחמשת מיני דגן: ועל המחיה. ברוך אתה יי, על הארץ ועל המחיה.

אחר שאר אוכלין ומשקין: ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שברא(ת) להחיות בהם נפש כל חי. ברוך חי העולמים.

ברכות הנהנין

נטילת ידים קדם הסעדה:
ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על נטילת ידים.

ברכה על הפת:
ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.

על תבשיל מחמשת מיני דגן:
ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.

על היין:
ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.

על פרי העץ:
ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.

על הירקות:
ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה.

על דבר שאין גדולו מן הארץ:
ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.

על ריח טוב שבפירות:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפרות.

על ריח טוב שבעצים ושיחים:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא עצי בשמים.

על ריח טוב שבעשבים:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא עשבי בשמים.

על ריח טוב שאינו מן הצומח:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים.

ברכות הראיה

הרואה תופעות טבע בלתי רגילות, כגון ברק, הרים גבוהים מאד, נהרות גדולים מאד:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית.

השומע קול רעמים:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שכחו וגבורתו מלא עולם.

הרואה קשת:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, זוכר הברית, ונאמן בבריתו, וקים במאמרו.

הרואה את הים הגדול הסמוך לארץ ישראל:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שעשה את הים הגדול.

הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן (פעם אחת בשנה):
ברכת האילנות
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם.

ברכות החכמים
הרואה חכם גדול מישראל:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שחלק מחכמתו ליראיו.

הרואה חכם גדול מאומות העולם:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שנתן מחכמתו לבשר ודם.

הרואה שש מאות אלף מישראל ביחד בארץ ישראל:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, חכם הרזים.

ברכת יישוב הארץ
הרואה בתי ישראל ביישובם בארץ ישראל:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה.

ברכות הנסים
הרואה מקום שנעשה בו נסים לישראל:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.

הרואה מקום שנעשה לו בו נס:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה.

ברכת הנוי שבבריאה
הרואה אילנות יפים ביותר ובריות נאות ביותר:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שככה לו בעולמו.

הרואה אדם משונה ביותר או בריות משונות:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, משנה הבריות.

ברכות השמיעה
על בשורות טובות:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, הטוב והמטיב.

על שמועות רעות:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, דין האמת.

ברכות המצוות
הבונה מעקה סביב לגגו או גדר סביב לבורו להסיר מכשול מברך:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו לעשות מעקה.

הקובע מזוזה בפתחו מברך:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו לקבע מזוזה.

אשה החייבת בטבילה וכן גר המתגייר מברכים:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על הטבילה.

המטביל כלים שעשאם גוי מברך:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על טבילת כלים (ואם מטביל כלי אחד אומר: כלי).

סדר קידושין ונשואין
מסדר הקידושין נוטל כוס יין בידו ומברך ברכות ארוסין:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חפה וקדושין. ברוך אתה יי, מקדש עמו ישראל על ידי חפה וקדושין.
החתן שם את הטבעת על אצבע הכלה ואומר:
הרי את מקדשת לי, בטבעת זו, כדת משה וישראל.

קוראים את הכתובה לפני החתן והכלה והאורחים ואחרי כן מברכים על כוס יין נוסף:
שבע ברכות
ברכות נשואין
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, יוצר האדם.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד. ברוך אתה יי, יוצר האדם.
שוש תשיש ותגל העקרה, בקבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה יי, משמח ציון בבניה.
שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה יי, משמח חתן וכלה.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רנה, דיצה וחדוה, אהבה ואחוה ושלום ורעות. מהרה, יי אלהינו, ישמע בערי יהודה ובחצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחפתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה יי, משמח חתן עם הכלה.

זימון בסעודת (נשואין של) שבעת ימי משתה
המזמן נוטל כוס של יין בידו ואומר: רבותי מיר וועלען בענטשען. [רבותי נברך.] המסובים עונים: יהי שם יי מברך מעתה ועד עולם.
והמזמן חוזר: יהי שם יי מברך מעתה ועד עולם.
דוי הסר וגם חרון,    ואז אלם בשיר ירון,
נחנו במעגלי צדק,    שעה ברכת בני אהרן.
ברשות מרנן ורבנן ורבותי, נברך אלהינו שהשמחה במעונו ושאכלנו משלו.
המסובים עונים: ברוך אלהינו שהשמחה במעונו, ושאכלנו משלו ובטובו חיינו.
והמזמן חוזר: ברוך אלהינו שהשמחה במעונו, ושאכלנו משלו ובטובו חיינו.
ומברכים ברכת המזון ואחריה שבע ברכות על כוס שניה של יין.

סדר ברית מילה
כשמכניסים את התינוק למול אומר הקהל:
ברוך הבא.

וידבר יי אל משה לאמר. פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמר, הנני נתן לו את בריתי שלום.
שמים את התינוק על הכסא של אליהו, והמוהל אומר:
זה הכסא של אליהו הנביא זכור לטוב.
לישועתך קויתי יי. שברתי לישועתך יי, ומצותיך עשיתי. אליהו מלאך הברית, הנה שלך לפניך, עמד על ימיני וסמכני. שברתי לישועתך יי. שש אנכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. שלום רב לאהבי תורתך, ואין למו מכשול. אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך,
כל הקהל אומרים: נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך.

אומר אבי הבן: הנני מוכן ומזמן לקים מצות עשה שצוני הבורא יתברך, למול את בני.

המוהל אומר: אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, התהלך לפני והיה תמים. הנני מוכן ומזמן לקים מצות עשה שצונו הבורא יתברך, למול.

שמים את התינוק על ברכי הסנדק והמוהל מברך:
ברכות המילה
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על המילה.

ומיד אחרי המילה אבי הבן מברך:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו.

וכל העומדים שם עונים:
אמן. כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה ולחפה ולמעשים טובים.

ואחר גמר המילה מברכים על כוס יין:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדש ידיד מבטן, וחק בשארו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קדש. על כן בשכר זאת, אל חי, חלקנו, צורנו, צוה להציל ידידות שארנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה יי, כורת הברית.

אלהינו ואלהי אבותינו, קים את הילד הזה לאביו ולאמו, ויקרא שמו בישראל (פלוני בן פלוני). ישמח האב ביוצא חלציו ותגל אמו בפרי בטנה, ככתוב: ישמח אביך ואמך, ותגל יולדתך. ונאמר: ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך, ואמר לך בדמיך חיי, ואמר לך בדמיך חיי. ונאמר: זכר לעולם בריתו, דבר צוה לאלף דור. אשר כרת את אברהם, ושבועתו לישחק. ויעמידה ליעקב לחק, לישראל ברית עולם. ונאמר: וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר צוה אתו אלהים. הודו ליי כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו ליי כי טוב, כי לעולם חסדו. (פלוני בן פלוני) זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה ולחפה ולמעשים טובים.

זימון לסעודת ברית מילה
המזמן אומר: רבותי מיר וועלען בענטשען. [רבותי נברך.] המסובים עונים: יהי שם יי מברך מעתה ועד עולם.
והמזמן חוזר: יהי שם יי מברך מעתה ועד עולם.
נודה לשמך בתוך אמוני, ברוכים אתם ליי.
ברשות אל איום ונורא,    משגב לעתות בצרה,
אל נאזר בגבורה,        אדיר במרום יי.
נודה לשמך בתוך אמוני, ברוכים אתם ליי.
ברשות התורה הקדושה,    טהורה היא וגם פרושה,
צוה לנו מורשה,            משה עבד יי.
נודה לשמך בתוך אמוני, ברוכים אתם ליי.
ברשות הכהנים והלוים,    אקרא לאלהי העבריים,
אהודנו בכל איים,        אברכה את יי.
נודה לשמך בתוך אמוני, ברוכים אתם ליי.
ברשות מרנן ורבותי,        אפתחה בשיר פי ושפתי,
ותאמרנה עצמותי,        ברוך הבא בשם יי.
נודה לשמך בתוך אמוני, ברוכים אתם ליי. ברשות מרנן וכו’

כשמגיע המזמן אל “בעיני אלהים ואדם” יאמר:
הרחמן הוא יברך אבי הילד ואמו, ויזכו לגדלו ולחנכו ולחכמו, מיום השמיני והלאה ירצה דמו, ויהי יי אלהיו עמו.
הרחמן הוא יברך בעל ברית המילה, אשר שש לעשות צדק בגילה, וישלם פעלו ומשכרתו כפולה, ויתנהו למעלה למעלה.
הרחמן הוא יברך רך הנמול לשמונה, ויהיו ידיו ולבו לאל אמונה, ויזכה לראות פני השכינה, שלש פעמים בשנה.
הרחמן הוא יברך המל בשר הערלה, ופרע ומצץ דמי המילה, איש הירא ורך הלבב עבודתו פסולה, אם שלש אלה לא יעשה לה.
הרחמן הוא ישלח לנו משיחו הולך תמים, בזכות חתן למולות דמים, לבשר בשורות טובות ונחומים, לעם אחד מפזר ומפרד בין העמים.
הרחמן הוא ישלח לנו כהן צדק אשר לקח לעילם, עד הוכן כסאו כשמש ויהלם, וילט פניו באדרתו ויגלם, בריתי היתה אתו החיים והשלום.
וממשיכים “הרחמן” וכו’

סדר פדיון הבן
(אם האב או האם הם משבט לוי, אין עושים פדיון הבן.)
לאחר שמלאו שלשים יום לבן שהוא בכור לאמו, מביא אותו האב לפני הכהן אחרי התחלת הסעודה, ואומר:
אשתי הישראלית ילדה לי בן זה הבכור.

הכהן שואל:
מאי בעית טפי, לתן לי בנך בכורך שהוא פטר רחם לאמו, או בעית לפדותו בעד חמש סלעים כדמחיבתא מדאוריתא.
האב משיב:
חפץ אני לפדות את בני, והא לך דמי פדיונו כדמחיבתי מדאוריתא.
האב מכין בידו את הכסף או את החפץ למוסרו לכהן ומברך:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על פדיון הבן.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
הכהן מקבל את הפדיון ואחר כך נותן את ידיו על ראש התינוק ומברכו:
ישמך אלהים כאפרים וכמנשה. יברכך יי וישמרך. יאר יי פניו אליך ויחנך. ישא יי פניו אליך וישם לך שלום. כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. יי ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך.
ונוטל הכהן כוס יין בידו ומברך:
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *